ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကုိRecycle MMနွင့္အတူ ဖန္တီးလုိက္ပါ


အ၀တ္အစားထုတ္လုပ္မွဳေၾကာင့္ ပစည္းမ်ားျဖဳန္းတီးမွဳကုိ ေလ်ာ့ခ်ေနေသာ companyမ်ား

အ၀တ္အစားထုတ္လုပ္မွဳေၾကာင့္ ပစည္းမ်ားျဖဳန္းတီးမွဳကုိ ေလ်ာ့ခ်ေနေသာ companyမ်ား

ကေလးမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆရာ၀န္မ်ား စသည့္ နုိင္ငံကုိ အက်ိဳးျပဳနုိင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ထုိ့အတြက္ေၾကာင့္ ငယ္ေသာအခ်ိန္မွာပင္ မိမိ၏ ကေလးမ်ားကုိ အမွုိက္မ်ားေသခ်ာစြန့္ပစ္တတ္ရန္။ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ရန္ စသည္တုိ့ကုိ သင္ထားေပးသင့္ပါသည္။ ကေလးမ်ားၾကဳိက္နွစ္သက္ေသာ စာအုပ္၁၀အုပ္ကုိ Recycle Myanmar မွ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။ 1. Why Should I Recycle? by Jen Green စာအုပ္ကေတာ့ ကေလးမ်ားနွင့္ recycling centerမ်ားကုိ ေလ့လာေရးသြားသည္ကုိ ပုံေဖာ္ထားပါသသည္။ဒီစာအုပ္ကေတာ့ ကေလးမ်ားကုိ recycle ဘယ္လုိလုပ္တယ္နွင့္ ပစည္းမ်ားကုိ ဘယ္လုိျပန္အသုံးျပဳနုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တယ္ကုိ သင္ေပးနုိင္ပါသည္။ 2. The Adventures of a Plastic Bottle: A Story About Recycling by Alison Inches စာအုပ္ကေတာ့ ကေလးမ်ားကုိ plastic ဘူးမ်ား ဘယ္လုိထုတ္လုပ္သည္ကုိ သင္ၾကားေပးမည့္စာအုပ္ ေကာင္းတစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။